Gukoresha amakarita mu kubungabunga umutungo kamere w’amazi mu buryo bukomatanyije

In this module:

    Muri iri somo uriga uburyo amakarita akoreshwa mu kubungabunga umutungo kamere w’amazi mu buryo bukomatanye.

    Amakarita n’ingirakamaro mu kubungabunga umutungo kamere w’amazi mu buryo bukomatanye.

    Iri somo riragufasha no kumenya aho wakura andi makuru avuga uburyo umutungo kamere w’amazi ubungwabungwa mu buryo bukomatanye.

    Kubungabunga amazi ni ingirakamaro kuko adahari ntitwabaho.

     

Share