Amakamyo asiganwa / tractors are racing

Abagore nabo bakoresha imashini

Women use machines too

Gerry van der HulstAmakamyo asiganywa / tractors racing