Amashusho / Videos

Mwemerewe gukoresha aya mashusho mu mahugurwa.

Feel free to use these training videos.

A loan is not a gift

This video can be used in Financial Literacy Training. Rural men and women in Rwanda tell about their experiences with taking a loan from SACCO and other Micro Finance Institutions working with AMIR.

Credit and Development

This video can be used in Financial Literacy Training. Rural men and women in Rwanda tell how they have used a loan from SACCO and other Micro Finance Institutions working with AMIR to overcome poverty and develop their business.

Household Activities Theater

Aya mashusho yafashwe kugira ngo ajye afasha mu mahugurwa kuri jenda mu Rwanda, agaragaza iby’igabana ry’imirimo mu rugo. Yafashwe na Three mountains aho International Alert yigishaga ibya jenda. Buri wese yemerewe kuyakoresha ahugura.

Gerry van der HulstAmashusho / Videos