Baza kugirango usobanukirwe neza

Ask to understand

Ufite uburengenzira bwo kubaza ibyo utasobanukiwe

You have the right to any question you have

Gerry van der HulstBaza kugirango usobanukirwe neza / Ask to understand