Ibiro bishinzwe ubutaka / Land registration office

Inyunngu ziri mu kwandikisha ubutaka

Advantage of land registration

Gerry van der HulstIbiro bishinzwe ubutaka / Land registration office