Igabana ry’ubutaka / Land division

Abazungura badahingira hamwe

The children who inherited land are not working together

Gerry van der HulstIgabana ry’ubutaka / Land division