Amakamyo asiganwa / tractors are racing

Inyandiko zigomba kubikwa ahantu hizewe

Data must be kept in safest place

Gerry van der HulstUbubiko bw’inyandiko / Data safety