Gushyira jenda mu buhinzi

In this module:

  Mu buhinzi harimo ibibazo bishingiye kuri jenda

  Gushyira jenda mu buhinzi

  Igabana ry’imirimo yo mu rugo

  Gahunda zimenyekanisha jenda na gahunda zihindura ibyerekeye jenda

  Umutekano mu biribwa, ubutabera muri jenda nuburyo jenda yakoreshwa mu  bucuruzi

  Wakora iki ngo ushyire jenda mu buhinzi?

Share